زمستون بود
سردم بود؛ خيلی سرد.

تو يه خيابون شلوغ بهش رسيدم؛

آب شدم
در دل زمستون!!!!

حالا؛
دارم می سوزم.

/ 0 نظر / 4 بازدید