برتولت برشت شاعر و نويسنده معروف آلماني يكي از شاعرهاي مورد علاقه منه. او در 1891 در آلمان متولد شد، بزرگترين آثار او در زمان جنگ جهاني اول و انقلاب روسيه قلم خورد و وي را به شهرت جهاني رساند. او در آثار خود همراه خلق هاي زحمتكش ميشود و از رنج ها و نا كامي هاي آنان سخن مي گويد. برشت به دليل مخالفت هاي خستگي ناپذير ضد هيتلر ناگزير به آمريكا ميرود اما آنجا با تشديد فعاليت هاي كمونيستي و پس از بازجويي در باره مواضع سياسيش جايي برايش نمانده، آمريكا را ترك مي كند و به اروپا باز مي گردد. او در سال 1956 در گذشت اما آثار او در ميان خلق زحمتكش هميشه ماندگار خواهد بود.

در ستايش آموختن

ياد بگير، ساده ترين چيزها را!
براي آنان كه بخواهند ياد بگيرند،
هرگز دير نيست.
الفبا را ياد بگير! كافي نيست، اما
آن را ياد بگير! مگذار دلسردت كنند!
دست به كار شو! تو همه چيز را بايد بداني
تو بايد رهبري را به دست بگيري.

اي آنكه در تبعيدي، ياد بگير!
اي انكه در زنداني، ياد بگير!
اي زني كه در خانه نشسته اي، ياد بگير!
اي انسان شصت ساله، ياد بگير!
تو بايد رهبري را به دست بگيري.

اي آنكه بي خانماني، در پي درس و مدرسه باش!
اي آنكه از سرما ميلرزي، چيزي بياموز!
اي آنكه گرسنگي ميكشي، كتابي به دست گير!
اين خود سلاحي است.
تو بايد رهبري را به دست بگيري

اي دوست، از پرسيدن شرم مكن!
مگذار كه با زور، پذيرنده ات كنند.
خود به دنبالش بگرد!
آنچه را كه نياموخته اي
انكار كن كه نميداني.
صورت حسابت را خودت جمع بزن!
اين تويي كه بايد بپردازي اش.
روي هر رقم انگشت بذار
و بپرس: اين چيست؟
تو بايد رهبري را به دست بگيري.


من كه خيلي اين شعر رو دوست دارم، اميدوارم همون قدر كه دوسش دارم بهش گوش هم بدم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
siamak

لاشساشدل ذخخيثسا لثثفثث تشدو رشمه ئشد شظ هد ساثگق اشثث نث شدلخسافث ثساشقشساخخدخ ذث شيشئ ئهلهقشد رش ئهناشد ذث ظخخق قشاخ دثساخخدثف ذثيشد ناثهمه ناخساشئ دثئهشی. ذششيثساشئ فخ ناخيثف ذث ناثهمه زاهظشغث ذثافشق شظ خخد شئشم ئهنخدهو ناخيثفخ ذهسافشق ذشرشق نخد