از تمامی قصه

امروز تنها عکسی مانده است

که هنوز بوی عشق میدهد.

و خاطره چشمانی 

که شکوه نگاهش

تا به همیشه از من دریغ شده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید