فاصله بين جسم و روحم
با جسم تو پر شده بود.
جسمم با جسم تو شايد يگانه شده بود؟!!!
شايد هم نه.
روحمون اما؟؟؟؟؟
روحمون!!!
به چی فکر ميکردم وقتی فقط جسمم اونجا بود؟
به چی فکر ميکرديم؟؟؟؟
شايد روح ما هر کدوم جدا از هم
راه افتاده بودن تا برن...

/ 0 نظر / 4 بازدید