امروز شد دو سال. زمان گذشت اما بدون تو سخت و کشدار گذشت. تو نبودی و يادت بود، خاطرت بود، صدات بود... همه ی اين دو سال بدون اغراق توی خواب و توی بيداری.

شد که يکی اومد و جای خالی تورو پر کرد اما وقتی که رفت باز هم جای خالی تو  بود که چشامو نمناک ميکرد.

يادت اينجاست در هزارلای خاطرات من، توی روزها و شب های من.  

/ 0 نظر / 8 بازدید