شهر ها و خانه ها را می سوزانند

جنگل ها و کاغذ ها را 

پر پروانه ها و دل آدم ها را می سوزانند.

زمان،

زمان سوزاندن احساس است، سوزاندن عشق

سوزاندن هر آنچه از قلب و انديشه آدمی بر می خيزد. 

يک جرقه و رقص ظالمانه ی شعله،

شعله سرکش

که فرو می کشد در خود

شهرهای بزرگ را

قلب های بزرگ را

و بر جا می گذارد

تلی از خاکستر

خاکستر خانه ها و جنگل ها

خاکستر بر جا مانده از سوختن پر پروانه ها.

/ 0 نظر / 7 بازدید