إي بر اون پدر و مادر آخوندا لعنت كه مارو آواره اين يخ و يخبندون كردن.
وگرنه مگه ما نونمون كم بود آبمون كم بود اينجا اومدنمون چي بود؟!!!!

يا مهدي موعود، يا امام زمان، خودت آقايي كن، بزن بشكن ظهور كن
بيا جون مادرت از اون چاه بیرون و نجاتمون بده كه ع... تو كو....آلاسكا شده.

/ 0 نظر / 4 بازدید