آنی است میان سیراب بودن

و عطش.

آن دم که تو میروی.

/ 2 نظر / 9 بازدید
IDA

GITY HOW ARE YOU DOING ARE YOU ALL RIGHT