وسوسه "رفتن" يك لحظه راحتم نمي ذاره
"شدن" ميبايست در "رفتن" باشه!!
"موندن"، "بودنه"
از "بودن" و هي "بودن" و همواره اينگونه "بودن" خسته شدم.
بايد حركت كنم، از "بودن" به "شدن" برسم
مهم اينه كه راه بيفتم و حركت كنم هر چند كند و آهسته.

/ 1 نظر / 5 بازدید
Star

خيلی قشنگ بود ... رود بايد شد و رفت ...