يادگاريم و خاطره اکنون-

دو پرنده
يادمان پروازی
و گلويی خاموش
يادمان آوازی.

/ 0 نظر / 9 بازدید