درچنين روزی در ژوئيه ۱۹۷۵ نخستين گردهمايی بين المللی زنان سينماگر در ايتاليا برگزار شد. هدف اصلی آن تهيه و توزيع و کمک به همه فيلم هايی است که زنان در سراسر جهان می سازند.

/ 0 نظر / 5 بازدید