خونه من کوچيکه
چقدر؟
آ آ آ... قد يه دشک.

خونه بعضی ها بزرگه خيلی بزرگ
يا گلهای رنگ و وارنگ و
چلچراغ های نورانی
بعضي ها منو دعوت ميکنن خونشون
من هم بعضی وقتها مريض ميشم
مهمون بعضی ها هم نميشم.

اما اون؟ خونش کوچيکه- قد يه دشک! قد خونه من.
وقتی اون منو دعوت ميکنه به خونش
من با خوشحالی مهمونش ميشم
اون هم مهمون خونه من ميشه.

خونه من و اون کوچيکه آره؛ قد يه دشک!!!
اما دلامون بزرگه بزرگه
بزرگ مثل اقيانوس
آبی مثل اقيانوس!!!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید