"خودش" را خبر از "خويشتن" بايد.************************

معجزه ايست .

شگفت انگيز،
سرشار از حيات.

اعترافي خاموش.
به بلندي فرياد،
بي گفت و شنودي.

لبي با لبي
بوسه اي.

/ 0 نظر / 5 بازدید