بوس، بوس
خوشگل من
صدات از سوي ديگه
خط به گوشم ميرسه
و خستگي روز از تنم به درميره.

/ 0 نظر / 5 بازدید