سلام كرديم، سرمون داد كشيدين.
معذرت خواستيم، با مشت زدين تخت سينمون.
اشتباه مليتتونو* تشخيص داده بوديم، جرم اين بود، به سادگي جرم اين بود!!!!

اشتباه كرده بوديم اما، در تميز دادن انسان از شبه انسان.
تنها شكل و شمايل انسان را از آنچه انسان نامند به عاريت گرفته ايد و
ما با چون شمايي با خلق و خوي انساني رفتار كرديم
چرا كه جز اين را در خور شا’ن و مقام والاي انسان ندانستيم.*به كره اي ها به زبان چيني سلام كرديم.

/ 0 نظر / 4 بازدید