درها
درها
درهای چوبی
درهای فلزی
درهای شيشه ای.
درها وفتی
بسته اند
درها وقتی
باز هستند
درهای نيمه باز...

/ 0 نظر / 13 بازدید