*در لحظه های در هم خواب و بيداری

از ناکجای خيال می آيی

بار دگر هرم سرخ لبانت بر تن گداخته ام

و دست های عاشقم...

تنيدن...

...

گسستن

خيال

باز هم خيال. 

 

**پاييز 

           باد

                بارون و دلتنگی.

غروب

         کوچه خلوت و

                             رقص مضطرب برگ ها

برگ های زرد و نارنجی.

من

       پنجره

                باد

                    غروب

                            پاييز،

پنجره

       دريچه خاموش انتظار.

/ 0 نظر / 7 بازدید