روز جهاني زن گرامي باد..On ne nait pas FEMME, on le devient

Simon de Beauvoir


**8 مارس 1907 بود كه زنان كارگر در نيويورك به علت فشارهاي بسيار به ستوه آمده، براي اعاده حقوق خود دست به يك راهپيمايي اعتراض آميز زدند. اين گروه معترض در مسير حركت خود به محله هاي متمول شهر مي رسيد كه پليس وارد عمل شده به شكل بي رحمانه اي متفرقشان ساخت.
كارگران زن در آن روز خواستار دستمزدي عادلانه!!! و 10 ساعت كار در روز بودند. يك سال بعد نيويورك بار ديگر خاطرات 8 مارس را پي گرفت و اين بار نيز پليس را روبروي خود ديد. دو سال بعد يعني سال 1910 «كلارا زتكين» سوسياليست معروف آلماني از «انترناسيوناليسم دوم» خواست تا روز 8 مارس روز بين المللي زن خوانده شود. از آن روز تا امروز زنان زحمتكش سراسر جهان اين روز را گرامي مي دارند.


**من به تنهايي نمي توانم به آنچه ما با هم مي توانيم به دست آوريم، دست يابم.

/ 0 نظر / 4 بازدید