يه نوع رشته هايی هستن که ميشه به راحتی شکستشون.
مامانم با اين رشته ها آش می پزه.
اما يه نوع ديگه ای از رشته است که از نوع اول متفاوته
يعنی سفت و سخته
به راحتی نميشکنه
نامرد ميخواد بشکونتش
باهاش آشم نميشه پخت
اون رشته
رشته محبته.
***************************************************************
زيستن فرصتی است يگانه
تنها فرصتی برای عشق؛ شادی؛ سکس و مرگ.
/ 0 نظر / 6 بازدید