شبانه های...

شبانه های شیرین

یاد و خواب!

چشم هایت

آه خیال انگیز و مهتابی

و نجوای سرمست و رازناک صدایت.

شبانه های ماهتابی؛

شبانه های ناب

شرم و بیتابی و خواب!

/ 1 نظر / 18 بازدید
زانا

این شبانه ت منو یاد این شبانه انداخت. خیال انگیزی و بی تابی و شیرینی خیلی نزدیکی دارن :) http://www.youtube.com/watch?v=OqA0iZwD-FY