می خوام که ببينمت وقتی که ميخندی،  ميخوام که صداتو بشنوم وقتی آروم زير لب نغمه ای رو زمزمه ميکنی، ميخوام که بودنت رو بين بازوانم صدهزار بار دوباره تجربه کنم. نه نه! نميخوام که ديدارمون فقط از دريچه دل باشه ميخوام که تا سوی چشام هست نگاهت کنم.

/ 0 نظر / 8 بازدید