به خاطر صبحي كه مي تونم دير تر از صبح هاي ديگه پوشم
به خاطر دوستاي خوب
به خاطر غداهاي خوش مزه و بوي نون تازه
به خاطر فروتن بودن
به خاطر عشق ورزيدن
به خاطر انسان هاي بزرگ
به خاطر اتفاقات دور از انتظار

به خاطر شيطنت
به خاطر شنفتن، ديدن، گفتن
اندهگين و شادمان شدن
به خاطر سعادت مندي و
خنديدن به وسعت دل
سپاس گذارم و سر تعظيم فرود مي آورم.

/ 0 نظر / 5 بازدید