تو اين فرهنگ لامذهب ما ياد ندادن
كه چطوري همديگرو
دوست داشته باشيم
به همديگه عشق بورزيم
حرفاي مهربوني بزنيم
نه به زنش نه به مردش.

حالا اگر به زنه اين چيزا رو
ياد ندادن، ديگه يادشم ندادن
چجوري عشق نورزه، اما
امون از مردامون
بلد نيستن نشون بدن
كه دوست دارن
بلد نيستن چجوري با زنشون
با دوست دخترشون
مهربون باشن
بهشون نشون بدن
كه براشون مهمن
نمي دونن نيازهاي عاطفي
زن ها چيه.
به جاش به مردا ياد دادن
بد اخلاق باشن، بي تفاوت باشن
كم محلي بكنن
بهشون گفتن هر چي کمتر
نشون بدي كه دوسشون داري
بيشتر برات مي ميرن.

آقايون نكنه خدايي نكرده
لباي غنچتونو باز كنين و
يه حرف مهربوني بزنينا
مردونگيتون مي ره زير سؤال!!!!

خانم ها هم كه يه سريشون
همچين مي خوره تو ذوقشون
كه تا ابد بي خيال هر چي عشق ورزيدن مي شن
يه سري هم خوب
كج دار مريض سر مي كنن
بقيه هم پوستشون كلفته
كار خودشونو مي كنن(مثل من)
هموني كه مي خوان باشن.

تازه آفایون وقتي اينارو مي خونن
طلبكارم هستن، شاكي هم مي شن
مدعي هم هستن، مخالف كه ديگه نگو.

اما تا خودتونو عوض نكنين
همينه كه هست.

/ 0 نظر / 4 بازدید