من سعی کردم اطرافيانمو بفهمم؛ اونا سعی نکردن منو بفهمن و شد حکايت اونی که ميگفت من پيچيدم و جاده نپيچيد.

/ 0 نظر / 4 بازدید