نمي خوام فقط باشي
و هر چي مي خواهي باشي.
سخته، مي دونم
مي گي قيد و شرط؟

آره، تعهد-قيد و شرط
يا هر چي اسمشو ميذاري.

مي شينم و آروم
رفتنتو نگاه مي كنم.

/ 0 نظر / 4 بازدید