غنيمتي است تو را داشتن
و دستان نوازشگرت را
بر تن گداخته ام.

غنيمتي است
شنيدن صداي گام هاي تو
كه از دوردست مي آيي.

«غنيمتي است تو را داشتن
در انتظار تو بودن
اما
حكايتي است.»


***
شبي گذشت،
شبي با تمام لحظه هاي قيرگون دلتنگي.
گريستن بر قصه اي نا تمام،
دردآبه اي حلقه حلقه در چشمان منتظرم.

/ 0 نظر / 5 بازدید