ويرانه ترين ديدم و آبادترين

دربندترين ديدم و آزادترين

جغرافی و تاريخ جهان گشتم و ديد

آزادترين مردمان شادترين.

*********************

«المفسد فی الارض» مرا نام دهيد

هر صبح و شبم وعيد اعدام دهيد

ايمان شما بشکند اما کفرم:

از من به جانب شيخ پيغام دهيد

**********************

گيرم تنم اعدام- به فرجام- کنيد

وين کالبدم«جنازه»ای نام کنيد

من هستی از انديشه-نه زين تن دارم:

انديشه من چگونه اعدام کنيد؟!

*********************

سراينده هر سه رباعی اسماعيل خوئی می باشد. شاعر تبعيدی ساکن لندن يا به قول خودش بيدرکجا.

/ 1 نظر / 20 بازدید