خودش


 

ايده آل ها وقتی جاشون رو به واقعيت ميدن جذابيت و شکو هشون رو از دست ميدن. بيشتر وقت ها اينجوره.
يك غريبه