خودش


 

درياب که از روح جدا خواهی رفت
در پرده اسرار فنا خواهی رفت

می نوش ندانی ز کجا آمده ای
خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت


اينم به ياد تو به خاطر تو!!

يك غريبه