خودش


 

ای کاش آب بودم
گر می شد آن باشی که خود ميخواهی.
آدمی بودن
حسرتا!
مشکلی است در مرز نا ممکن. نميبينی؟


احمد شاملو

يك غريبه