خودش


 

"عشق خود را در دلم بيدار كن
عاشقانه با دلم رفتار كن
مهرباني را گهي ايثار كن
عاشقانه با دلم رفتار كن
چشم بر هم ميزني امشب به فردا ميرسد
گاه گاهي اي نازنين از يار خود ديدار كن"

يك غريبه