خودش


 

بوس، بوس
خوشگل من
صدات از سوي ديگه
خط به گوشم ميرسه
و خستگي روز از تنم به درميره.

يك غريبه