خودش


 

آخه من قربونتم
زنبور عسل
چه ربطی به زن داره؟؟؟
اينم از اون حرفا بودا
اومدی و با ما نسازی!!!

زنی گفتن
زنبور عسلی گفتن.

يك غريبه