خودش


 

آه
آرزوهاي
ساده من،
در اين دنياي ظلماني!!!!

يك غريبه