خودش


 

خود را شناختن
خود را رشد دادن
به خود رسيدن
خود بودن
خود زيستن
خود شدن
خود را دوست داشتن
بايد
تا
به
ديگري رسيدن
ديگري را شناختن
ديگري را دريافتن
ديگري را دوست داشتن
ديگري نبودن
و
خود بودن!!!!

يك غريبه