خودش


 

گل های شمعدانی
که به ياد تو در آب گذاشتم
اکنون
با برگ های سبز روشن؛ کنار پنجره؛ روی رف.
و من آنجا نيستم!!

يك غريبه