خودش


 

ديشب تو اينجا بودی و
امشب هنوز
نفس های تو در بستر مغشوش خيالم ميدمد.

تو رفته ای و
اتاق اما
هنوز
بوی حضور تو را دارد.

يك غريبه