خودش


 

پاک خرابم امشب
دلم ميخواد بنوشم!!!!


شراب تلخ ميخواهم که مرد اقکن بود زورش
که تا يکدم بياسايم ز دنيا و شر و شورش

يك غريبه