خودش


 

به ياد تو
دوتا ساقه شمعدوني گذاشتم توي آب كه ريشه بده.


يك غريبه