خودش


 

ای که گفتی هيچ مشکل چون فراق يار نيست
گر اميد وصل باشد آنچنان دشوار نيست

يك غريبه