خودش


 


من سعی کردم اطرافيانمو بفهمم؛ اونا سعی نکردن منو بفهمن و شد حکايت اونی که ميگفت من پيچيدم و جاده نپيچيد.

يك غريبه