خودش


 

واي ی ی یـ چقدر گشنمه!!!!
آخ؛ مردم از خوشی
عجب قرمه سبزی خفنی (به قول بعضی ها) بود.

يك غريبه