خودش


 

vive la vida
من دوباره رفتم اين فيلم Frida
رو ديدم و فيلم ياد هندستون كرد.
دليل لينكه من اين فيلم و دوست دارم اينه كه
اين Frida خانوم يه جورايي عين من خله اما
متاسفانه من عين اون هنرمند نيستم.


****
ميگم كه من ممكنه بوق
اين جعبه كذايي
نظرخواهي رو به زودي بزنم.
گفتم شايدا
بعدن نيايين بگين پس چي شد و چرا نكردي و....
حالا نيست الان خيلی می يايين!!!

يك غريبه