خودش


 

هيش ش شش!!!!
گوش کن؛
خوب گوش کنی ميشنوی.
توی تاريکي؛
يه جايی همين جاهاست
صداشو ميشنوم
صدای بوسه!
شنيدی؟!
دو نفر همديگرو ميبوسن.
حکايت لب با لب.
لازم نيست با گوشات بشنوی
احساسش کن.

يك غريبه