خودش


 

لعنت
لعنت به همه آزمايشگاه هاي دنيا
به هر چي موش و باكتري
به هر چي آزمايش مزخرفي كه كار نمي كنه و جواب زهرماري مي ده
لعنت به اينvector puc18/19 ،DNA ،gene
لعنت به همه سوالهاي جواب داده نشده.

يك غريبه