خودش


 

به مناسبت روز عشق:


تو كه ميگي دوست دارم
ميگم كه كاشكي شاه بودم
رو پشت بوم خونه ها تمومو گل ميكاشتم
خونه فقير و دارا گلدون طلا ميكاشتم.

ميگم،
يه جمله دوست دارم
ببين كجاها مارو برد
گنج سليمون ميدادي مارو به وجد نمي اورد.


يك غريبه