خودش


 

شنبه 8 فوريه تولد من بود
يه روز ساده، مپل روزاي ديگه
شب دوستام اومدن و
شنبه 8 فوريه شد
يه روز شاد؛ يه روز بزرگ
يكي از اون روزايي كه تو خاطر من خواهد ماند.
دوستاي من، دوستاي خوب من!!!!

يك غريبه