خودش


 

بخشي از شعر كوتاهي از ندا ابكاري.

قديس بايد باشي
كه همه را دوست بداري
به زخم كهنه ات نگاه كني
و بگويي خوب خواهد شد.

يك غريبه