خودش


 

شاملو ميگه:

دريغا عشق

كه بر باد شد

كه شد و

باز نيامد.

يك غريبه