خودش


 

پاريس ـ دسامبر ۲۰۰۲

دلتنگي هايم را

به باد سپردي

و قلبم را

لب طاقچه عادت

از خاطر بردي.

يك غريبه